Regulamin Newslettera | Famatech

 

REGULAMIN

NEWSLETTER FAMATECH SP. Z O.O.

 

§ 1

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu Usługobiorcy na podany adres e-mail informacji dotyczących współpracy, reklamy, poleceń, świadczonych usług, nowości w ofercie itp.

 2. Konsument​ – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 3. Serwis​ – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod następującymi domenami: famatech.pl, piolab.pl, cash-play.net, klubzdrowia.com.pl, lokpo.pl.
  za pośrednictwem której istnieje możliwość zapisania się do Newslettera;

 4. Usługodawca FAMATECH SP. Z O.O. Sobieskiego 11/E6, 40-082 KatowiceNIP 634-286-06-83, kontakt biuro@famatech.pl;

 5. Usługobiorca ten, kto zapisał się i korzysta z usługi Newslettera;

 6. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 7. Polityka Prywatności - odrębny dokument znajdujący się w Serwisie określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

 

§ 2

Newsletter

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Newslettera po wykonaniu łącznie następujących czynności:

 1. podanie adresu e-mail,

 2. wyrażenie zgody

  na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Serwisu drogą elektroniczną,

 3. zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.

 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca prześle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, a w niej link potwierdzający chęć zapisania się do usługi Newsletter’a.
  W momencie dokonania potwierdzenia zapisu przez Usługobiorcę (kliknięcie w link) zostaje zawarta umowa
  o świadczenie usługi Newslettera.

 2. Warunkiem korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie sprawnego technicznie urządzenia z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto e-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia występujące w sprzęcie Usługobiorcy, które uniemożliwiają mu korzystanie z Newslettera.

 3. W wiadomościach wysyłanych Usługobiorcy w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z Newslettera wraz linkiem umożliwiającym rezygnację.

 4. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące usługi Newsletter’a na adres e-mail: biuro@famatech.pl;

  Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu realizacji tego uprawnienia należy wysłać wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@famatech.pl;

  lub skorzystać z możliwości rezygnacji przy pomocy kliknięcia w link, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Jeśli Usługobiorca zrezygnuje z Newslettera na zasadach określonych w ust. 6 powyżej umowa o świadczenie usługi Newslettera ulegnie rozwiązaniu.

 

§ 3

Prawo własność intelektualnej

 1. Newsletter może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.

 2. Usługodawca posiada wyłączne prawo do treści przesyłanych w Newsletterze. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas zapisywania się na korzystanie
  z Newslettera jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi Newslettera zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności (https://famatech.pl/polityka-prywatnosci).

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z modernizacją usługi Newslettera czy zmianą przepisów prawa. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu, a także przez przesłanie Usługobiorcy informacji o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie zmian. Jeśli Usługobiorca nie sprzeciwi się zmianom do momentu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że je akceptuje. Sprzeciw Usługobiorca może wysłać na adres e-mail Usługodawcy: biuro@famatech.pl

  i skutkuje on rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks cywilny i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem:  
  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

×

Zostaw numer, omówimy Twój projekt

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.